June 22, 2017

It has been more than one month since I am using exolens . And yes, my regular readers already know that, I have already posted the on-field experience with these lenses in my last blog.  Here, I would like to share my newfound addi...

June 16, 2017

सकाळि तीन ला घर सोडल्यावर  म्हणजे डेक्कन वरून 2-3 तासात दिवेघाटात पोहचता येत कारण 6 नंतर रस्ता बंदच झालेला असतो जवळपास. त्यामुळे एवढ्या पहाटेची लगबग. त्या वारितला माउली पहायला.

हो माऊली. वारित लहान- मोठा, स्त्री-पुरुष असा भेद नसतो ति...

June 13, 2017

When I first met the bride before the photoshoot ,I presented here some of my 'bestest' wedding photos. After looking them carefully all she could ask me was - 
' Ganesh, I just love all these pictures, but I must warn you that I am...

June 9, 2017

हिमालय काय च्या काय अफाट आहे , कुठल्या तरी लांबच्या ग्रहावर आल्या सारख वाटत. तुलना नाही पण सह्याद्री फार आठवतो इथे आल्यावर.हिमालय परीक्षा घेणारा आहे मानसिक आणि शारीरिक दोन्हीहि. कल्पने पलीकडे रांगडा आणि भव्य आहे पण आपल्या सह्याद्रि...